Tag - Hình thái kinh tế - xã hội

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội là một nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, vạch ra những quy luật cơ bản của sự vận động phát triển xã hội, là phương pháp luận khoa học để nhận thức, cải tạo xã hội. Ngày nay, thế giới đang có những biến đổi...

Lực lượng sản xuất hiện đại là gì? Đặc điểm, vai trò, yêu cầu cơ bản

Khái niệm lực lượng sản xuất hiện đại Trong thời đại ngày nay, những thành tựu của khoa học - công nghệ đã góp phần quan trọng đối với sự phát triển lực lượng sản xuất, góp phần làm hiện đại hóa trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trên tất cả các yếu tố cấu thành của...

Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế – xã hội

Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội đã được C.Mác vận dụng vào phân tích xã hội tư bản, vạch ra các quy luật vận động, phát triển của xã hội đó và đã đi...

Giá trị khoa học của học thuyết hình thái kinh tế – xã hội

Trước Mác, chủ nghĩa duy tâm giữ vai trò thống trị trong khoa học xã hội. Sự ra đời học thuyết hình thái kinh tế - xã hội đã đưa lại cho khoa học xã hội một phương pháp nghiên cứu thực sự khoa học. Học thuyết đó chỉ ra: sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống...

Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là quá trình lịch sử – tự nhiên

Xã hội loài người đã phát triển trải qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội nối tiếp nhau. Trên cơ sở phát hiện ra các quy luật vận động phát triển khách quan của xã hội, C.Mác đã đi đến kết luận: "Sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hội là một quá...

Sản xuất vật chất là gì? Vai trò của SXVC

Sản xuất vật chất là gì? Vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội? Sản xuất vật chất là gì? Dưới dạng chung và phổ biến nhất thì sản xuất vật chất là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào giới tự nhiên cải biến...

Hình thái kinh tế – xã hội là gì?

Hình thái kinh tế - xã hội là gì? Sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên? Hình thái kinh tế - xã hội là gì? Giữa các mặt trong đời sống xã hội thống nhất biện chứng với nhau tạo thành các xã hội cụ thể tồn tại trong...

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là gì? Mối quan hệ

Cơ sở hạ tầng là gì? Kiến trúc thượng tầng là gì? Nội dung, ý nghĩa mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng? Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của...

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất quy định sự vận động, phát triển cùa các phương thức sản xuất trong lịch sử. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt của một phương thức sản xuất có tác động biện chứng, trong đó lực lượng sản...

Quan hệ sản xuất là gì? Biểu hiện và bao gồm những yếu tố nào?

Quan hệ sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất biểu hiện cho điều gì? Trình bày các loại hình quan hệ sản xuất cơ bản hiện nay ở Việt Nam? Khái niệm quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa con người và con người trong quá trình sản xuất vật chất. Theo một nghĩa chung...