Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là quá trình lịch sử – tự nhiên