Tam giáo đồng nguyên và ảnh hưởng đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc