Triết học Ấn Độ cổ đại: Điều kiện lịch sử ra đời, phát triển & đặc điểm