Ý thức xã hội là gì? Kết cấu, vai trò, tính độc lập tương đối