Tag - Ý thức xã hội

Ý thức thẩm mỹ là gì?

Ý thức thẩm mỹ và vấn đề định hướng thị hiếu nghệ thuật trong quá trình xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Khái niệm: Ý thức thẩm mỹ là một hình thái của ý thức xã hội. Ý thức thẩm mỹ được hình thành và phát triển trong toàn bộ quá trình hoạt...

Ý thức tôn giáo là gì?

Ý thức tôn giáo? Tôn giáo là một hình thái của ý thức xã hội, phản ánh thế giới hiện thực một các hoang đường, hư ảo và thần thánh hóa. Tôn giáo xuất hiện rất sớm, lúc đầu nó gắn liền với đạo đức và nghệ thuật, thần thọai và các truyền thuyết, v.v... Ăngghen đã nêu ra một...

Ý thức đạo đức là gì?

Ý thức đạo đức và vai trò của đạo đức cộng sản chủ nghĩa? Đạo đức là một trong những hình thái ý thức xã hội xuất hiện rất sớm ở trong thời kỳ nguyên thủy. Trong chế độ nguyên thủy quan niệm đạo đức gắn liền với những quan niệm về tôn giáo và nghệ thuật, sau đó nó...

Ý thức pháp quyền là gì?

Ý thức pháp quyền và vai trò hệ tư tưởng pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay ở nước ta? Ý thức pháp quyền là toàn bộ những quan điểm tư tưởng và thái độ của một giai cấp về bản chất và vai trò của pháp luật, về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong hành vi...

Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội? Toàn bộ đời sống xã hội được chia thành hai lĩnh vực lớn: lĩnh vực vật chất và lĩnh vực tinh thần, đó là tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Tồn tại xã hội là lĩnh vực vật chất của đời sống xã hội, bao gồm...

Ý thức xã hội là gì? Kết cấu, vai trò, tính độc lập tương đối

Trong hệ thống quan niệm duy vật biện chứng về lịch sử, nguyên lý tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội là một nguyên lý cơ bản, đánh dấu sự đối lập căn bản giữa thế giới quan duy vật và duy tâm trong xã hội. Lênin đã bắt đầu từ nguyên lý này khi trình...