Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại