Trang chủ Quốc phòng An ninh Quốc phòng là gì? Các nguyên tắc hoạt động quốc phòng

Quốc phòng là gì? Các nguyên tắc hoạt động quốc phòng

by Ngo Thinh
117 views

1. Quốc phòng là gì? Phạm vi điều chỉnh của Luật Quốc phòng?

Trả lời: 

Khoản 1, Điều 2 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: “Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt”.

Điều 1 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: Phạm vi điều chỉnh Luật Quốc phòng quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

Phân biệt quốc phòng với quân sự: “Quân sự là hoạt động đặc biệt của xã hội về xây dựng lực lượng vũ trang, đấu tranh vũ trang, trong đó Quân đội nhân dân làm nòng cốt.”

Quốc phòng là gì?

Quốc phòng là gì?

2. Nguyên tắc hoạt động quốc phòng được quy định thế nào theo Luật Quốc phòng?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 3 Luật Quốc phòng năm 2018 hoạt động quốc phòng bao gồm 05 nguyên tắc như sau:

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.

2. Củng cố, tăng cường quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

4. Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng.

5. Kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net