Quốc phòng là gì? Các nguyên tắc hoạt động quốc phòng