Chiến tranh nhân dân là gì? Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc