Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là gì? Đặc trưng và Biện pháp xây dựng