Tag - Đường lối quốc phòng an ninh

Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

1. Các khái niệm cơ bản. “An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”. An ninh quốc gia bao gồm an...

Động viên công nghiệp quốc phòng là gì? Nguyên tắc, yêu cầu và nội dung

Ngày 25 tháng 2 năm 2003, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 09/2003/PLUBTVQH11 về Động viên công nghiệp. Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2003. 1. Khái niệm, nguyên tắc, yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng. 1.1- Khái niệm Động viên công nghiệp quốc phòng là huy động một...

Lực lượng dự bị dự bị động viên là gì? Quan điểm, nguyên tắc và nội dung xây dựng

Luật Lực lượng dự bị động viên được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019. (Luật số: 53/2019/QH14), luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Luật này thay thế cho Pháp lệnh về lực lượng dự bị...

Dân quân tự vệ là gì? Vai trò, nhiệm vụ và nội dung xây dựng dân quân tự vệ

Luật Dân quân tự vệ - Luật số 48/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 thay thế cho Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12. Luật này...

Quan điểm của Đảng về Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Quan điểm của Đảng và nhà nước ta về Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì? Nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia Biên giới quốc gia là gì? Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia 1....

Biên giới quốc gia là gì? Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

1. Biên giới quốc gia là gì? Luật biên giới quốc gia của Việt Nam năm 2004 xác định: “Biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt phẳng thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có...

Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì? Nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia

1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì? 1.1- Quốc gia Quốc gia là thực thể pháp lí bao gồm ba yếu tố cấu thành: lãnh thổ, dân cư và quyền lực công cộng. Quốc gia là chủ thể căn bản nhất của luật quốc tế. Chủ quyền quốc gia là đặc trưng cơ bản, quan trọng nhất của quốc...

Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Nội dung Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại: Cơ sở lý luận, thực tiễn và các giải pháp ở nước ta. 1. Khái niệm Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là sự gắn kết giữa kinh tế với quốc phòng và an ninh trong một thể...

Chiến tranh nhân dân là gì? Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

1. Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 1.1- Mục đích của chiến tranh nhân dân Chiến tranh nhân dân Việt Nam là quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước, nhất là tiềm lực quốc phòng - an ninh, nhằm đánh bại ý đồ xâm lược lật đổ của kẻ thù đối với...

Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là gì? Đặc trưng và Biện pháp xây dựng

1. Vị trí đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. 1.1- Một số khái niệm - Quốc phòng toàn dân là nền quốc phòng mang tính chất “vì dân, do dân, của dân”, phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp...