Chiến tranh là gì? Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chiến tranh