Quân đội là gì? Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về quân đội