Tag - Chủ nghĩa Mác Lênin

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về bảo vệ Tổ quốc XHCN

Nhận định về khả năng giành thắng lợi của cách mạng vô sản. K.Marx, F.Engels đã cho rằng “Cuộc cách mạng cộng sản chủ nghĩa không những có tính chất dân tộc mà sẽ đồng thời xảy ra ở trong tất cả các nước văn minh, tức là ở nước Nhật, ở Anh, Mỹ, Pháp và Đức”. Trong điều...

Quân đội là gì? Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về quân đội

Quân đội là gì? Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê_nin về quân đội. Quân đội và chức năng của quân đội Theo F.Engels: “Quân đội là một tập đoàn người có vũ trang, có tổ chức do nhà nước xây dựng để dùng vào cuộc chiến tranh tiến công hoặc chiến tranh phòng ngự” Cùng với việc nghiên cứu về...

Chiến tranh là gì? Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chiến tranh

Chiến tranh là gì? Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh. Chiến tranh là một hiện tượng chính trị - xã hội trong lịch sử. Chiến tranh là một vấn đề phức tạp, trước Karl Marx, Friedrich Engels đã có nhiều nhà tư tưởng đề cập đến vấn đề này, song đáng chú ý nhất là tư...

Quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin

Quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin. a) Giai đoạn Mác - Ăngghen (1848 - 1895) Các Mác (1818 - 1883), Ph. Ăngghen (1820 - 1895) đều là người Đức. Từ năm 1844, hai ông bắt đầu gặp nhau, sớm thống nhất tư tưởng và hoạt động chính trị. Hai ông cùng nhau phát hiện ra...

Những tiền đề ra đời chủ nghĩa Mác

Những tiền đề ra đời chủ nghĩa Mác Tiền đề kinh tế - xã hội Vào giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản xác lập và phát triển ở nhiều nước Tây Âu, điển hình là ở nước Anh, Pháp và Đức. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản gắn liền với sự ra đời và phát triển giai...

Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Bản chất cách mạng, khoa học

Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin  Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết do C.Mác, Ph. Ăngghen sáng lập từ những năm giữa thế kỷ XIX và được V.I.Lênin bổ sung, phát triển hoàn thiện trong điều kiện mới của lịch sử thế giới đầu thế kỷ XX. Chủ nghĩa Mác - Lênin...