Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về bảo vệ Tổ quốc XHCN