Tag - Chiến tranh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh

1. Phân biệt rõ sự đối lập mục đích chính trị của chiến tranh xâm lược và chiến tranh chống xâm lược. Trên cơ sở lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng, Hồ Chí Minh đã sớm đánh giá đúng đắn bản chất, quy luật của chiến tranh, tác động của chiến tranh đến đời sống xã hội. Khi...

Chiến tranh là gì? Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chiến tranh

Chiến tranh là gì? Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh. Chiến tranh là một hiện tượng chính trị - xã hội trong lịch sử. Chiến tranh là một vấn đề phức tạp, trước Karl Marx, Friedrich Engels đã có nhiều nhà tư tưởng đề cập đến vấn đề này, song đáng chú ý nhất là tư...