Biên giới quốc gia là gì? Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia