Trang chủ Quốc phòng An ninh Đổi hướng đội hình

Đổi hướng đội hình

by Ngo Thinh
434 views

Ý nghĩa Đổi hướng đội hình: Dùng để đổi hướng đội hình cho phù hợp với nhiệm vụ và địa hình cụ thể, đồng thời rèn luyện ý thức hiệp đồng động tác trong đội hình.

1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ

* Đổi hướng đội hình về phía bên phải bằng cách quay bên phải:

– Khẩu lệnh: “Bên phải…QUAY”, có dự lệnh và động lệnh.

– Động tác: Nghe dứt động lệnh “QUAY”, từng người trong đội hình đều thực hiện động tác quay bên phải.

* Đổi hướng đội hình về phía bên trái bằng cách quay bên trái:

– Khẩu lệnh: “Bên trái…QUAY”, có dự lệnh và động lệnh.

– Động tác: Nghe dứt động lệnh“QUAY”, từng người trong đội hình đều thực hiện động tác quay bên trái. đội hình lúc này đổi sang hướng mới nhưng không thể giữ được đội hình hàng dọc (ngang) như trước khi đổi (xem hình 1).

Hình 1: Đổi hướng đội hình về bên phải (trái)


* Đổi hướng đội hình về đằng sau bằng cách quay đằng sau:

– Khẩu lệnh: “Đằng sau…QUAY”, có dự lệnh và động lệnh.

– Động tác: Nghe dứt động lệnh “QUAY”, từng người trong đội hình đều thực hiện động tác quay đằng sau. đội hình lúc này đổi sang hướng mới nhưng không thể giữ được đội hình hàng dọc(ngang) như trước khi đổi nhưng ngược số thứ tự (xem hình 2).

Hình 2: Đổi hướng đội hình về đằng sau

2. Đổi hướng đội hình trong khi đi

– Động tác vòng bên phải:

+ Khẩu lệnh: “Vòng bên phải…BƯỚC”, có dự lệnh và động lệnh, động lệnh rơi vào chân phải.

+ Động tác: Nghe dứt động lệnh “BƯỚC”, người đầu hàng bên phải làm động tác giậm chân xoay dần sang bên phải rồi đi tiếp, các số ở bên trái lấy người bên phải làm chuẩn vừa đi vừa chuyển hướng sang bên phải giữ hàng ngang thẳng, các hàng sau đi đều đến vị trí hàng trước thì làm động tác như hàng trước đổi hướng sang bên phải (xem hình 3).

Hình 3: Đổi hướng khi đi – Vòng bên phải

– Động tác vòng bên trái:

+ Khẩu lệnh: “Vòng bên trái…BƯỚC”, có dự lệnh và động lệnh, động lệnh rơi vào chân trái.

+ Động tác: Nghe dứt động lệnh “BƯỚC”, người đầu hàng bên trái làm động tác giậm chân xoay dần sang bên trái rồi đi tiếp, các số ở bên phải lấy người bên trái làm chuẩn vừa đi vừa chuyển hướng sang bên trái giữ hàng ngang thẳng, các hàng sau đi đều đến vị trí hàng trước thì làm động tác như hàng trước đổi hướng sang bên trái (xem hình 4).

Hình 4: Đi vòng bên trái

– Động tác vòng đằng sau:

+ Khẩu lệnh: “Vòng bên phải(trái) vòng đằng sau…BƯỚC”, có dự lệnh và động lệnh.

+ Động tác: Nghe dứt động lệnh “BƯỚC”, toàn đội hình làm động tác vòng giống như động tác vòng bên phải bên (trái). Chỉ khác người làm trụ phối hợp với trong hàng xoay dần sang hướng mới 180º (xem hình 5).

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net