Tag - Kinh tế

Quản lý kinh tế là gì? Bản chất, vai trò, đặc điểm của quản lý kinh tế

Quản lý kinh tế là gì? Thực chất và bản chất của quản lý kinh tế là gì? Vai trò của quản lý kinh tế trong cuộc sống? 1. Quản lý kinh tế là gì? * Khái niệm: Quản lý kinh tế là quản lý các hệ thống kinh tế, nói một cách khác, quản lý kinh tế là sự tác động...

Kinh tế là gì? Vai trò của kinh tế trong sự phát triển chung

Kinh tế là gì? Vai trò của kinh tế trong sự phát triển chung? Vì sao nói cốt lõi của kinh tế là vấn đề sở hữu và vấn đề lợi ích? 1. Khái niệm kinh tế Kinh tế bao hàm nhiều nội dung nên cũng có rất nhiều cách hiểu khác nhau về kinh tế: Kinh tế là tài sản...

Kinh tế nông thôn là gì? Vai trò của kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Kinh tế nông thôn là gì? Đặc điểm, Cơ cấu ngành nghề, thành phần kinh tế, cơ cấu xã hội giai cấp, trình độ công nghệ kinh tế nông thôn. Vai trò của kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 1. Kinh tế nông thôn là gì? Nông nghiệp theo nghĩa...

Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Nội dung Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại: Cơ sở lý luận, thực tiễn và các giải pháp ở nước ta. 1. Khái niệm Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là sự gắn kết giữa kinh tế với quốc phòng và an ninh trong một thể...

Kinh tế học vĩ mô là gì? Đối tượng và phương pháp nghiên cứu kinh tế học vĩ mô

1. Khái niệm kinh tế học, kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô Có rất nhiều khái niệm về kinh tế học, ở đây chúng tôi chỉ nêu ra một khái niệm mà được nhiều nhà kinh tế thống nhất sử dụng: “Kinh tế học là một môn khoa học xã hội, nghiên cứu xem việc lựa...

Phát triển kinh tế là gì? Các yếu tố ảnh hưởng và mối quan hệ với tiến bộ xã hội

1. Khái niệm và sự biểu hiện của phát triển kinh tế Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự hoàn thiện cơ cấu, thể chế kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm công bằng xã hội. Muốn phát triển kinh tế trước hết phải có sự tăng trưởng kinh tế....

Kinh tế thị trường là gì? Các yếu tố, mô hình phát triển và đặc trưng tại Việt Nam

Kinh tế thị trường là gì? Ra đời và phát triển khi nào? Các mô hình phát triển kinh tế thị trường và đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 1. Nền kinh tế thị trường là gì? Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế mà ở đó các quan...

Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì?

Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa là một chế độ xã hội phát triển cao nhất hiện nay, là chế độ có quan hệ sản xuất dựa trên sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, thích ứng với lực lượng...

Bản chất mối quan hệ chính trị với kinh tế

Trình bày bản chất mối quan hệ chính trị với kinh tế. Vì sao Đảng ta lại chủ trương gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội? Khái niệm Chính trị thực chất là quan hệ về lợi ích, trước hết và cơ bản là lợi ích kinh tế. Vấn đề chính trị, thực chất là...