Tag - Chính trị học

Hệ thống chính trị là gì? Khái quát về HTCT Việt Nam

1. Khái niệm hệ thống chính trị Chính trị hiểu theo nghĩa chung nhất là một lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, bao gồm các hoạt động và các mối quan hệ giữa các chủ thể trong đời sống xã hội liên quan đến việc nhận diện và giải quyết các vấn đề chung của toàn xã...

Cơ sở hình thành văn hóa chính trị ở Việt Nam

Cơ sở hình thành văn hóa chính trị ở Việt Nam Cơ sở văn hóa chính trị truyền thống: Việt Nam là một nước văn hiến. Văn hóa chính trị Việt Nam là toàn bộ những thái độ, lòng tin, chủ nghĩa yêu nước, tình cảm của con người Việt Nam với tư tưởng cốt lõi là “Không có gì quý...

Ảnh hưởng của tư tưởng đạo đức Nho giáo ở nước ta hiện nay

Nho giáo được du nhập vào nước ta và đã tồn tại trong suốt thời kỳ phong kiến. Trong khoảng thời gian không ngắn đó, lịch sử tư tưởng Việt Nam đã tiếp thu nhiều tư tưởng khác như Phật giáo, Đạo giáo…. Đã có thời kỳ Phật giáo giữ vai trò chính yếu, nhưng nhìn chung càng về...

Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt

Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt. 1. Người công dân tốt Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Người công dân tốt là người thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hiến pháp năm 2013, quy định quyền và nghĩa...

Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam a)   Khái niệm và bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền có từ rất sớm ở Hy Lạp. Đến thế kỷ XVIII, các nhà...

Vai trò của liên hợp quốc, cấu trúc 6 tổ chức chính của Liên hiệp quốc

Trình bày vai trò của liên hợp quốc, cấu trúc 6 tổ chức chính của Liên hiệp quốc? quan hệ Liên hợp quốc với Việt Nam? Sự ra đời Liên hiệp quốc là tổ chức lớn nhất thế giới, tiền than của nó là Hội Quốc liên. Tổ chức này được thành lập  năm 1920 với 42 nước thành viên dưới...

Chính trị quốc tế là gì? Cấu trúc của chính trị quốc tế

Chính trị quốc tế là gì? Trình bày cấu trúc của chính trị quốc tế? Khái niệm Chính trị quốc tế (chính trị thế giới) là nền chính trị được triển khai trên quy mô hành tinh, toàn thế giới, vượt khỏi phạm vi mỗi quốc gia. Nền chính trị của xã hội chính trị quốc tế thời kỳ trước Chiến tranh...

Văn hóa chính trị là gì? Cấu trúc của văn hóa chính trị

Văn hóa chính trị là gì? Phân tích cấu trúc của văn hóa chính trị? Khái niệm Văn hóa chính trị là một bộ phận của văn hóa nói chung. Vì vậy để hiểu biết sâu sắc về văn hóa chính trị trước hết ta cần nắm rõ khái niệm về văn hóa. Văn hóa là trình độ phát triển lịch sử...

Bản chất mối quan hệ chính trị với kinh tế

Trình bày bản chất mối quan hệ chính trị với kinh tế. Vì sao Đảng ta lại chủ trương gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội? Khái niệm Chính trị thực chất là quan hệ về lợi ích, trước hết và cơ bản là lợi ích kinh tế. Vấn đề chính trị, thực chất là...

Thủ lĩnh chính trị là gì? Phẩm chất, vai trò của thủ lĩnh chính trị

Thủ lĩnh chính trị là gì? Trình bày phẩm chất, vai trò của thủ lĩnh chính trị? Thủ lĩnh chính trị là gì? Thủ lĩnh chính trị: Là người đứng đầu một tổ chức chính trị. Đó là nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động chính trị, xuất hiện trong điều kiện lịch sử nhất định, có sự giác...