Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam