Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội