Vai trò của liên hợp quốc, cấu trúc 6 tổ chức chính của Liên hiệp quốc