Chính trị quốc tế là gì? Cấu trúc của chính trị quốc tế