Thời đại ngày nay: nội dung, tính chất, đặc điểm và xu thế