Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam: đặc trưng, bộ máy, hình thức