Dân tộc là gì? Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về dân tộc