Quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam