Cách mạng xã hội chủ nghĩa: Nguyên nhân, mục tiêu, nội dung và sự vận dụng ở Việt Nam