Giai cấp công nhân (giai cấp vô sản) là gì? Sứ mệnh lịch sử của nó