Thủ lĩnh chính trị là gì? Phẩm chất, vai trò của thủ lĩnh chính trị