Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt