Chính trị học là gì? Chức năng, nhiệm vụ và đối tượng