Tag - Chính trị học

Tổ chức chính trị-xã hội là gì? Các tổ chức chính trị- xã hội ở nước ta

Tổ chức chính trị-xã hội là gì? Trình bày vị trí, vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị Việt Nam? Khái niệm tổ chức chính trị- xã hội: Tổ chức chính trị- xã hội là tổ chức mang tính quần chúng, hình thành trên cơ sở tự nguyện, tự chủ...

Đảng chính trị là gì? Vai trò của đảng chính trị

Đảng chính trị là gì? Trình bày vai trò của đảng chính trị. Đảng chính trị là một hiện tượng đặc thù trong một xã hội có phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp. Đảng chính trị nắm giữ vai trò quyết định đến sự tồn tại, phát triển của một giai cấp, định hướng chính trị cho...

Quyền lực chính trị là gì? Phân biệt với Quyền lực nhà nước

Quyền lực chính trị là gì? Phân biệt quyền lực chính trị với quyền lực Nhà nước? Nêu ví dụ về sự lạm dụng quyền lực Nhà nước? Quyền lực chính trị là gì? Ngay từ thời cổ đại, khái niệm về quyền lực đã được đem ra bàn bạc. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau về quyền lực...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị là một bộ phận cấu thành của tư tưởng Hồ Chí Minh, tử tưởng chính trị Hồ Chí Minh có vị trí đặc biệt quan trọng bời vì : Bản thân Hồ Chí Minh là “ một nhà chính trị chuyên nghiệp” Chính trị là một lĩnh vực mà Hồ Chí Minh có...

Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về chính trị

Tử tưởng chính trị Mác – Lênin được xây dựng trên nền tảng thế giới quan duy vật biện chứng về lịch sử xã hội, trên những tiền đề khoa học, lí luận phát triền rực rỡ và trong điều kiện cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và tư sản đã phát triển đến độ chin muồi....

Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Đánh giá những thành tựu cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng...

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng. a) Vai trò lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Trong vòng 15 năm kể từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi nhanh chóng trên...

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó: Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ giai đạon tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc...

Tam quyền phân lập là gì? Sự hình thành và phát triển của thuyết này

Tam quyền phân lập hay còn hiểu theo nghĩa phân chia quyền lực là một mô hình quản lý nhà nước với mục tiêu kiềm chế quyền lực để hạn chế lạm quyền, bảo vệ tự do và công bằng pháp luật. Mô hình và khái niệm này được biết đến từ lâu, ít nhất là từ thời La...

Tư tưởng chính trị Hi Lạp La Mã cổ đại

Trình bày tư tưởng chính trị Hi Lạp La Mã cổ đại Lịch sử tư tưởng chính trị trước chủ nghĩa Mác nghiên cứu các quan điểm tư tưởng học thuyết chính trị được hình thành và phát triển trong lịch sử nghĩa Mác ra đời. Xét lịch sử tư tưởng chính trị phương Tây: Thời kì Hi Lạp La Mã(...