Sản xuất hàng hóa là gì? Điều kiện ra đời, tồn tại và đặc trưng