Tăng trưởng kinh tế là gì? Vai trò & các nhân tố tăng trưởng kinh tế