Dự báo là gì? Vai trò, phân loại và các nhân tố tác động đến dự báo