Hoạch định tổng hợp là gì? Nhiệm vụ, chiến lược & phương pháp