Hệ thống lợi ích kinh tế: cá nhân, tập thể và xã hội