Vai trò của nhà nước trong đảm bảo hài hòa các quan hệ lợi ích kinh tế