Tag - Lợi ích kinh tế

Vai trò của nhà nước trong đảm bảo hài hòa các quan hệ lợi ích kinh tế

Trong cơ chế thị trường, các chủ thể kinh tế quan hệ với nhau, xuất phát từ quan hệ lợi ích. Đó là quan hệ lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động; quan hệ lợi ích giữa những người sử dụng lao động; quan hệ lợi ích giữa những người lao động... Các quan...

Quan hệ lợi ích kinh tế là gì? Các quan hệ lợi ích kinh tế chủ yếu trong nền kinh tế thị trường

Quan hệ lợi ích kinh tế là gì? Sự thống nhất và mâu thuẫn trong các quan hệ lợi ích kinh tế; Các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ lợi ích kinh tế & Hai phương thức cơ bản để thực hiện lợi ích kinh tế. 1. Khái niệm về quan hệ lợi ích kinh tế Quan hệ lợi ích...

Lợi ích kinh tế là gì? Bản chất và Vai trò

Lợi ích kinh tế là gì? Bản chất, hệ thống, biểu hiện và vai trò của lợi ích kinh tế. 1. Khái niệm Để tồn tại, phát triển, con người cần được thỏa mãn các nhu cầu vật chất cũng như nhu cầu tinh thần. Lợi ích thu được khi con người được thỏa mãn nhu cầu của mình. Lợi ích...