Thị trường là gì? Phân loại và vai trò của thị trường