Kinh tế thị trường là gì? Các yếu tố, mô hình phát triển và đặc trưng tại Việt Nam