Xác định môi trường – Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài