Chủ nghĩa tư bản độc quyền: Nguyên nhân, bản chất, đặc điểm