Tag - Chiến lược

Chiến lược là gì? Quá trình quản trị chiến lược

Chiến lược là gì? Chiến lược có vai trò thế nào với sự phát triển của doanh nghiệp? Quản trị chiến lược là gì? Quản trị chiến lược như thế nào? 1. Chiến lược là gì? “Chiến lược” là thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “Strategos” dùng trong quân sự, nhà lý luận quân sự thời cận đại Clawzevit...

Cương lĩnh (Credo) là gì?

Cương lĩnh là gì? Cương lĩnh (hay Credo - một từ tiếng Latinh), được Từ điển tiếng Anh Oxford định nghĩa là "một tuyên bố về niềm tin hoặc mục đích hướng dẫn hành động của ai đó." Trong thế giới doanh nghiệp, cương lĩnh tương tự như tuyên bố sứ mệnh của công ty , niềm tin, nguyên tắc hoặc mục đích...

Tổng quan Chiến lược thương hiệu

Chiến lược thương hiệu là gì, vai trò của chiến lược thương hiệu,mối quan hệ của chiến lược thương hiệu với các chiến lược khác. Khái niệm và vị trí của chiến lược thương hiệu Chiến lược thương hiệu là gì? Chiến lược TH là 1 kế hoạch phát triển thương hiệu có tính hệ thống nhằm đạt được các mục tiêu...

Phân tích SWOT – Định nghĩa, Ưu điểm và Hạn chế

Phân tích SWOT là gì? SWOT là từ viết tắt của Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức. Theo định nghĩa, Điểm mạnh (S) và Điểm yếu (W) được coi là những yếu tố bên trong mà bạn có một số biện pháp có thể kiểm soát. Cơ hội (O) và Thách thức (T) được coi là những...

Ma trận BCG – Khái niệm, đặc điểm, hạn chế

Ma trận BCG là gì? Ma trận Boston Consulting Group (BCG) là một ma trận bốn ô (ma trận 2 x 2) được phát triển bởi BCG, Hoa Kỳ. Đây là công cụ phân tích danh mục đầu tư của công ty nổi tiếng nhất. Nó cung cấp một biểu diễn đồ họa cho một tổ chức để kiểm tra các...

Chính sách Kinh doanh – Định nghĩa và Tính năng

Định nghĩa về Chính sách Kinh doanh Chính sách Kinh doanh xác định phạm vi hoặc các lĩnh vực mà cấp dưới có thể đưa ra các quyết định trong một tổ chức. Nó cho phép quản lý cấp dưới giải quyết các vấn đề và các vấn đề mà không cần hỏi ý kiến ​​quản lý cấp cao nhất mọi...

Quyết định chiến lược – Định nghĩa và Đặc điểm

Định nghĩa Các quyết định chiến lược là các quyết định có liên quan đến toàn bộ môi trường mà công ty hoạt động, toàn bộ nguồn lực và những người hình thành công ty và giao diện giữa hai bên. Đặc điểm / Tính năng của Quyết định Chiến lược Các quyết định chiến lược có các đề xuất nguồn...

Quy trình đánh giá chiến lược và tầm quan trọng

Đánh giá chiến lược cũng quan trọng như việc xây dựng chiến lược vì nó làm sáng tỏ hiệu quả và hiệu lực của các kế hoạch toàn diện trong việc đạt được kết quả mong muốn. Các nhà quản lý cũng có thể đánh giá sự phù hợp của chiến lược hiện tại trong thế giới năng động hiện...

Xây dựng chiến lược và Thực hiện chiến lược

Sau đây là những điểm khác biệt chính giữa Xây dựng Chiến lược và Thực hiện Chiến lược Xây dựng chiến lược Thực hiện chiến lược Xây dựng chiến lược bao gồm việc lập kế hoạch và ra quyết định liên quan đến việc phát triển các mục tiêu và kế hoạch chiến lược của tổ chức. Thực hiện Chiến lược bao gồm...

Thực hiện chiến lược – Ý nghĩa và các bước thực hiện

Thực hiện chiến lược là gì? Thực hiện chiến lược (thực thi chiến lược/ strategy implementation) là việc chuyển chiến lược đã chọn thành hành động của tổ chức để đạt được các mục đích và mục tiêu chiến lược. Thực hiện chiến lược cũng được định nghĩa là cách thức mà một tổ chức nên phát triển, sử dụng và...