Tag - Chiến lược

Quy trình Xây dựng Chiến lược (6 bước)

Xây dựng chiến lược (Strategy formulation) là quá trình lựa chọn cách thức hành động thích hợp nhất để thực hiện các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức và do đó đạt được tầm nhìn của tổ chức. Quá trình xây dựng chiến lược về cơ bản bao gồm sáu bước chính . Mặc dù các bước này không...

Xác định môi trường – Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài

Môi trường tổ chức bao gồm cả yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong. Môi trường phải được nắm bắt để xác định sự phát triển và dự báo các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của tổ chức. Xác định môi trường là gì? Xác định môi trường (Environmental scanning) đề cập đến việc sở...

Quy trình quản lý chiến lược

Quá trình quản lý chiến lược có nghĩa là xác định chiến lược của tổ chức. Nó cũng được định nghĩa là quá trình mà các nhà quản lý đưa ra lựa chọn một tập hợp các chiến lược cho tổ chức để giúp tổ chức đạt được hiệu suất tốt hơn. Quản lý chiến lược là một quá trình liên...

Tuyên bố Tầm nhìn và Sứ mệnh

Một trong những điều đầu tiên mà bất kỳ người quan sát tư tưởng và thực hành quản lý nào cũng hỏi là liệu một tổ chức cụ thể có tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh hay không. Ngoài ra, một trong những điều đầu tiên mà người ta học được trong trường kinh doanh là tầm quan...

Các thành phần của Tuyên bố Chiến lược

Tuyên bố chiến lược của một công ty đưa ra định hướng chiến lược dài hạn và các định hướng chính sách rộng rãi của công ty. Nó mang lại cho công ty một định hướng rõ ràng và một kế hoạch chi tiết cho các hoạt động của công ty trong những năm sắp tới. Các thành phần chính của...