Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ MB sang B (Megabyte → Byte)

Quy đổi từ MB sang B (Megabyte → Byte)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 16,9K views

1 Megabyte (MB) bằng bao nhiêu Byte (B)?

Megabyte là đơn vị thông tin kỹ thuật số với tiền tố mega (106 ). 1 Megabyte bằng 106 byte = 1.000.000 byte trong hệ thập phân (SI) và 1 Megabyte bằng 220 byte = 1.048.576 byte trong hệ nhị phân.

1 MB = 1.000.000 byte (hệ thập phân)

1 MB = 1.048.576 byte (hệ nhị phân)

bit byte magabyte gigabyte

Bảng chuyển đổi MB sang byte

Megabyte (MB)Byte (B) thập phânByte (B) nhị phân
1 MB1.000.000 byte1,048,576 byte
2 MB2.000.000 byte2.097.152 Byte
3 MB3.000.000 byte3.145.728 byte
4 MB4.000.000 byte4.194.304 byte
5 MB5.000.000 byte5,242,880 byte
6 MB6.000.000 byte6.291.456 byte
7 MB7.000.000 byte7.340.032 Byte
8 MB8.000.000 byte8,388,608 byte
9 MB9.000.000 byte9,437,184 byte
10 MB10.000.000 byte10.485.760 Byte
11 MB11.000.000 byte11,534,336 byte
12 MB12.000.000 byte12,582,912 byte
13 MB13.000.000 byte13,631,488 byte
14 MB14.000.000 byte14.680.064 byte
15 MB15.000.000 byte15,728,640 byte
16 MB16.000.000 byte16,777,216 byte
17 MB17.000.000 byte17,825,792 Byte
18 MB18.000.000 byte18,874,368 byte
19 MB19.000.000 byte19,922,944 byte
20 MB20.000.000 byte20,971,520 byte
21 MB21.000.000 byte22.020.096 byte
22 MB22.000.000 byte23.068.672 Byte
23 MB23.000.000 byte24,117,248 byte
24 MB24.000.000 byte25.165.824 Byte
25 MB25.000.000 byte26.214.400 Byte
26 MB26.000.000 byte27,262,976 byte
27 MB27.000.000 byte28.311.552 Byte
28 MB28.000.000 byte29.360.128 byte
29 MB29.000.000 byte30,408,704 byte
30 MB30.000.000 byte31.457.280 byte
31 MB31.000.000 byte32.505.856 byte
32 MB32.000.000 byte33.554.432 Byte
33 MB33.000.000 byte34,603,008 byte
34 MB34.000.000 byte35,651,584 byte
35 MB35.000.000 byte36.700.160 Byte
36 MB36.000.000 byte37,748,736 byte
37 MB37.000.000 byte38,797,312 byte
38 MB38.000.000 byte39.845.888 byte
39 MB39.000.000 byte40,894,464 byte
40 MB40.000.000 byte41,943,040 Byte
41 MB41.000.000 byte42,991,616 Byte
42 MB42.000.000 byte44.040.192 Byte
43 MB43.000.000 byte45.088.768 Byte
44 MB44.000.000 byte46.137.344 byte
45 MB45.000.000 byte47.185.920 Byte
46 MB46.000.000 byte48.234.496 byte
47 MB47.000.000 byte49.283.072 Byte
48 MB48.000.000 byte50.331.648 byte
49 MB49.000.000 byte51.380.224 byte
50 MB50.000.000 byte52.428.800 byte
51 MB51.000.000 byte53.477.376 byte
52 MB52.000.000 byte54.525.952 Byte
53 MB53.000.000 byte55,574,528 byte
54 MB54.000.000 byte56,623,104 byte
55 MB55.000.000 byte57,671,680 byte
56 MB56.000.000 byte58,720,256 byte
57 MB57.000.000 byte59,768,832 byte
58 MB58.000.000 byte60,817,408 byte
59 MB59.000.000 byte61,865,984 byte
60 MB60.000.000 byte62,914,560 byte
61 MB61.000.000 byte63,963,136 byte
62 MB62.000.000 byte65.011.712 Byte
63 MB63.000.000 byte66.060.288 byte
64 MB64.000.000 byte67.108.864 byte
65 MB65.000.000 byte68.157.440 byte
66 MB66.000.000 byte69,206,016 Byte
67 MB67.000.000 byte70.254.592 Byte
68 MB68.000.000 byte71,303,168 byte
69 MB69.000.000 byte72.351.744 byte
70 MB70.000.000 byte73.400.320 byte
71 MB71.000.000 byte74.448.896 byte
72 MB72.000.000 byte75.497.472 Byte
73 MB73.000.000 byte76.546.048 byte
74 MB74.000.000 byte77,594,624 byte
75 MB75.000.000 byte78.643.200 Byte
76 MB76.000.000 byte79,691,776 byte
77 MB77.000.000 byte80,740,352 Byte
78 MB78.000.000 byte81,788,928 byte
79 MB79.000.000 byte82.837.504 byte
80 MB80.000.000 byte83.886.080 byte
81 MB81.000.000 byte84,934,656 byte
82 MB82.000.000 byte85,983,232 byte
83 MB83.000.000 byte87.031.808 Byte
84 MB84.000.000 byte88.080.384 byte
85 MB85.000.000 byte89.128.960 Byte
86 MB86.000.000 byte90.177.536 byte
87 MB87.000.000 byte91,226,112 byte
88 MB88.000.000 byte92.274.688 byte
89 MB89.000.000 byte93.323.264 byte
90 MB90.000.000 byte94.371.840 byte
91 MB91.000.000 byte95.420.416 byte
92 MB92.000.000 byte96.468.992 Byte
93 MB93.000.000 byte97.517.568 byte
94 MB94.000.000 byte98.566.144 byte
95 MB95.000.000 byte99,614,720 byte
96 MB96.000.000 byte100.663.296 byte
97 MB97.000.000 byte101,711,872 Byte
98 MB98.000.000 byte102.760.448 byte
99 MB99.000.000 byte103.809.024 byte
100 MB100.000.000 byte104.857.600 Byte
5/5 - (2 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net