Nhà nước chủ nô là gì? Bản chất, chức năng, hình thức, bộ máy