Nhà nước Xã hội chủ nghĩa là gì? Chức năng, hình thức, bộ máy